INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

Od pondělí 13. 9. 2021 je zrušeno screeningové testování dětí a žáků.

 

Aktuální informace k provozu škol od 13. 9. 2021 najdete zde:

 

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Je umožněna osobní přítomnost všech žáků BEZ ROTACE.

Testování bude probíhat 1x týdně - v pondělí (nebo 1. den příchodu žáka do školy).

Obědy mají žáci přihlášené, svačiny si musíte přihlásit sami.

Zkontrolujte stav konta (na www.strava.cz).

 

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Je umožněna osobní přítomnost žáků I. stupně BEZ ROTACE, do školy tedy nastoupí děti z PT, a žáci 1. - 5. třídy.

Obnovuje se původní rozvrh ze zaří 2020.

ŠD bude opět v normálním režimu (3 oddělení, pro všechny přihlášené žáky). 

Obědy mají žáci přihlášené, svačiny si musíte přihlásit sami.

Zkontrolujte stav konta (na www.strava.cz).

Na II. stupni probíhá výuka ROTAČNĚ - ve škole budou žáci 7. a 9. ročníku.

Žáci 6. a 8. ročníku mají distanční výuku.

 

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Bude probíhat rotační výuka (týden A): ve škole budou přítomni žáci PT, 1.A, 2. tř. a 5. tř.

Ostatní žáci I. stupně - distanční výuka.

Žáci II. stupně - distanční výuka.

Žáci 9. třídy - konzultace ve středu dle rozvrhu.

 

Informace k provozu školy od 19. 4. a 26. 4. 2021

Vážení rodiče,

jsme si vědomi nelehké situace, která provází návrat žáků do školy (testování, ochrana úst, rotační výuka). Věřím, že díky vzájemné spolupráci vše dobře zvládneme. Jsme připraveni Vám se vším pomoci, jsme otevřeni diskuzi a čekáme na Vaše dotazy.

Žádné nařízení není z rozhodnutí školy, ale vychází z Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení MŠMT.

 

Škola jakožto veřejnoprávní subjekt nemůže a nebude porušovat platné právní a ostatní předpisy, které se vztahují k její činnosti.

 

1. TESTOVÁNÍ

MZd vybralo testy, které nejsou pro děti nějakým způsobem nepříjemné či bolestivé. Zde je odkaz na  instruktážní video k testování – my máme LEPU testy:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek (žák, který bude v tyto dny chybět, musí být otestován v dalších dnech).

Na testování žáků bude DOHLÍŽET několik pedagogů, kteří budou testy zaznamenávat.  

Při testování žáků je umožněna přítomnost zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby (asistence probíhá pouze při odběru vzorku, pak ZZ opouští školu, může vyčkat na výsledek testu před školou nebo může hned odejít).

Na výsledek testu se čeká 15 minut.  Výsledky zaznamená pověřená osoba  - řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR).

ZŠ akceptuje jiný antigenní test, pokud je na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku.

Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití.

Přítomnost na prezenční výuce JE PODMÍNĚNA účastí na testování.

Pokud se žák neúčastní testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Při této omluvené absenci NEMÁ škola povinnost zajistit dítěti distanční (on-line) vzdělávání, poskytne však žákovi studijní podporu - texty, studijní plán.

ZZ MAJÍ MOŽNOST VOLBY – NEMUSÍ DÍTĚ DO ŠKOLY POSLAT. Nikdo nemá právo k testování rodiče a děti nutit.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly COVID-19 (od pozitivního testu 90 dnů). Je třeba doložit lékařské potvrzení!!!

  ŠD je otevřená od 6 do 16 hodin.

Žáci, kteří přijdou do ŠD od 6 – do 7 hodin, budou otestováni průběžně po příchodu.

Doporučujeme, aby žáci, kteří nechodí ráno do ŠD, přišli do školy v čase od 7 hodinNEJPOZDĚJI v 7.40 hodin!

 

2. ROZVRH NÁVRATU ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Výuka bude rotační = celá třída jeden týden ve škole, druhý týden on-line výuka.

A.    První týden budou chodit do školy: PT, 1.A, 2. tř., 5. tř. (předpoklad od 19. 4.)

a.     Školní jídelna je v provozu, obědy i svačiny jsou přihlášené.

b.    ŠD v provozu od 6 – 16 hod. Z organizačních důvodů NEBUDE ŠD pro žáky 5. třídy!!!

B.    Druhý týden budou chodit do školy: PT, 1.B, 3. tř., 4. tř. (předpoklad od 26. 4.)

a.     Školní jídelna je v provozu, obědy i svačiny jsou přihlášené.

b.    ŠD v provozu od 6 – 16 hod. Z organizačních důvodů NEBUDE ŠD pro žáky 4. třídy!!!

Další informace Vám sdělí třídní učitelé.

3. KONZULTACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Od 19. 4. budou probíhat skupinové konzultace žáků 9. ročníku v maximálním počtu 6 žáků

- podmínkou je podstoupení testování

- rozvrh žákům sdělí třídní učitel

 

O VŠECH PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT.

                                                        Mgr. Markéta Hobzová

............................................................................................................................................

 

Informace k návratu žáků do školy od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že se od pondělí 12. dubna 2021 vrátí do školy k prezenční formě výuky žáci přípravného ročníku. Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) se budou po týdnu střídat v tzv. rotační výuce. V současné chvíli pro Vás připravujeme veškeré informace k organizaci návratu a také k povinnému testování žáků.

 

Nyní však stále čekáme na vyjádření ministerstva, zda se otevřou školy od pondělí 12. 4. 2021 také v okrese Děčín. Dle informací z médií by se mohl návrat žáků v okrese Děčín z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje odložit o 1 týden (tedy na pondělí 19. dubna). MZd rozhodne až v pátek 9. 4. v odpoledních hodinách. Po té vás budeme okamžitě informovat.

 

Informace k provozu školy: do 11. dubna 2021se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Informace k provozu školy: do 28. března 2021se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Informace k provozu školy od 27. února do 21. března 2021 (zdroj MŠMT):

• MŠMT informuje, že od 27. 2. 21 probíhá distanční (on-line) vzdělávání i pro žáky 1. a 2. tříd.

Děti z přípravné třídy budou plnit tištěné úkoly. Distanční vzdělávání je povinné. Platí též povinnost žáky z výuky omlouvat.

Se všemi rodiči se spojí třídní učitelky, bude Vám sdělen rozvrh hodin.

• Informace k ošetřovnému najdete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Stravování: všechny děti jsou z obědů odhlášené.

Máte nárok na oběd, ale pouze do jídlonosičů.  KDO BUDE CHTÍT OBĚD, ZAVOLÁ V PONDĚLÍ RÁNO DO ŠJ (nyní nelze přes www.strava.cz) - 412 384 805!

 

 

Informace k provozu školy od 15. do 28. února 2021 (zdroj MŠMT):

MŠMT informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR zůstává provoz škol a školských zařízení ve stejném režimu jako dosud

 

Informace k provozu školy od 1. do 14. února 2021 (zdroj MŠMT):

• MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám. Provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 probíhá ve stejném režimu jako dosud.

 

Informace k provozu školy od 25. ledna 2021 (zdroj MŠMT):

• MŠMT informuje, že provoz škol i nadále probíhá jako dosud. Ve škole mohou být pouze děti z přípravné třídy, žáci z 1. a 2. ročníku.

• ŠD je v provozu.

• ŠJ je v provozu.

O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. 1. 21.

 

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna  2021 (zdroj: MŠMT)

• MŠMT informuje, že provoz škol i nadále probíhá jako dosud. Ve škole mohou být pouze děti z přípravné třídy, žáci z 1. a 2. ročníku.

• ŠD je v provozu.

• ŠJ je v provozu.

 

Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021 (zdroj: MŠMT)

• Je povolena osobní přítomnost ve škole žákům přípravné třídy, 1. a 2. ročníku.

• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem - on-line (upozorňujeme na povinnost omlouvat žáky z distanční výuky dle školního řádu).

Žáci dostali informace o rozvrhu do učeben (Google Meet).

• Žáci a  zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

• Školní družina je v provozu od 6 - 16 hodin.

• Školní jídelna je v provozu.

Žáci, kteří se vzdělávají on-line, mají nárok na dotovaný oběd (pouze do jídlonosičů).

 

Informace k provozu školy od 21. 12. 2020

 MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

 V těchto dnech NEPROBÍHÁ ani on-line výuka.

 ŠD nebude v provozu v těchto dnech ani o vánočních prázdninách.

 ŠJ nebude v provozu.

 Informace o provozu škol od 4. ledna 2021 MŠMT zatím nesdělilo. Sledujte webové stránky, informace budou také zaslány žákům na e-maily.

 

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, jsou pro vás připraveny informace týkající se návratu do školy od 30. 11. 2020

Obnovuje se docházka pro 3., 4. a 5. a 9. třídu. Prezenční docházka je povinná!

Do školy nastoupí také 6. a 7. třída (budou mít mírně upravený rozvrh, vše se žáci dozví přes Google učebny).

8. třída bude mít od 30. 11. do 4. 12. povinné on-line vzdělávání (bude upravený rozvrh, vše se žáci dozví přes Google učebny).

Od pondělí 7. 12. se systém otočí (6., 7. tř. on-line, 8. třída ve škole, rozvrh se dozvíte).

 Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Prosíme rodiče, aby neposílali do školy nemocné děti! Děkujeme.

Školní jídelna je v provozu za dodržování zvýšených hygienických opatření.

ŠD je v provozu v plném rozsahu.

Vstup cizím osobám do školy není dovolen (individuální konzultace jsou možné po předchozí domluvě        s vyučujícími).

O případných změnách budete informováni.

V případě dotazů se spojte s vedením školy nebo s třídními učiteli telefonicky.

 

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

V pondělí 16. listopadu probíhá on-line výuka podle stanovených rozvrhů.

V úterý 17. listopadu je státní svátek (výuka neprobíhá).

Od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníku základní školy.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je nutné mít roušky na výměnu  - minimálně 2 roušky na dopoledne, pro žáky, kteří navštěvují ŠD, ještě roušku na odpoledne!).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní jídelna a školní družina bude v provozu.